وزیر خارجه انگلیس: آمریکا ممکن است دوباره به سوریه حمله کند

«برلینِ محمد یعقوبی» ۲ اجرایی شد
ایرنا نوشت: «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس مدعی شد که حمله امریکا به سوریه ممکن است، دوباره تکرار شود.

«برلینِ محمد یعقوبی» ۲ اجرایی شد