چرا بنگاههای ناشر اوراق قرضه سریع رشد می‌کنند؟

برخورد تند مهدی رحمتی با پرسپولیسی‌ترین یار تراکتور
ایسنا نوشت: نتایج یک پژوهش در زمینه تامین مالی در جهان عرب نشان می‌دهد که بین سالهای 1991 تا 2014 توسعه سریعی در کل میزان افزایش سرمایه در منطقه عربی شکل گرفته است.

برخورد تند مهدی رحمتی با پرسپولیسی‌ترین یار تراکتور