شرابی حلال در بهشتی کوچک

برای نخستین بار در استان تهران؛ یک زن رییس شورای شهر رباط کریم شد
روایتی از زندگی شهید محمدباقر صدر و همسرش به نقل از جلد اول کتاب «السید محمدباقر الصدر، السیرة و المسیرة فی حقائق و وثائق»

برای نخستین بار در استان تهران؛ یک زن رییس شورای شهر رباط کریم شد