که ایزد در بیابانت دهد باز

بازیگر پیشکسوت: نسل سومی‌ها فعالان واقعی عرصه تئاتر هستند
هر کار نیکی که از عهدۀ انسان برآید تا برای دیگری انجام دهد، صدقه و انفاق به حساب می‌آید، و تنها محدود به امور مالی نیست.

بازیگر پیشکسوت: نسل سومی‌ها فعالان واقعی عرصه تئاتر هستند