تالار مولوی میزبان تئاتر تجربه شد

بازخوانی خاطرات اوس کاظم سینما از همکاری با علی حاتمی، داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی
همزمان با برگزاری هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه، تالار مولوی میزبان آثار نمایشی دانشجویان منتخب خواهد بود.

بازخوانی خاطرات اوس کاظم سینما از همکاری با علی حاتمی، داریوش مهرجویی و مسعود کیمیایی