ششمین همایش اجلاس جهانی مدیریت در کرج برگزار شد

ایجاد بازپرس اینترنتی در انگلیس
ششمین اجلاس جهانی مدیریت با حضور اساتید کشوری و بین المللی از سوی گروه بازار پژوهان مبتکر و با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرج در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد.

ایجاد بازپرس اینترنتی در انگلیس