آرمانی که هنوز مسئولان به آن اعتقاد ندارند

انتقاد ابراهیم رئیسی از سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال کشتار هولناک مسلمانان میانمار
*محمدجواد فتحی

انتقاد ابراهیم رئیسی از سکوت مدعیان حقوق بشر در قبال کشتار هولناک مسلمانان میانمار