افتتاح مرکزتلفن شهرک کیامهربابل

انتقاد آببری ها از وضع نامناسب پیاده روها
مرکز‌ تلفن ۵۰۰ شماره ای کیامهر بابل با حضور مدیر مخابرات منطقه مازندران و جمعی از مسئولین شهری افتتاح شد.

انتقاد آببری ها از وضع نامناسب پیاده روها