علی معلم درگذشت

امکان تأمین مالی برخی قراردادهای ایرباس فراهم شد
علی معلم مدیر مسئول و سردبیر نشریه «دنیای تصویر» در پی حمله قلبی درگذشت.

امکان تأمین مالی برخی قراردادهای ایرباس فراهم شد