روایت وزیر نفت از سوال رئیس جمهور درباره موسیقی کُردی

امر به معروف و نهی از منکر از ابتدایی ترین وظایف مسلمانان است
وزیر نفت با حضور در برنامه فرمول یک و گفتگو با سیدعلی ضیا از زندگی شخصی، تماشای تلویزیون، احساساتی بودن، قدرت، سیاست و سینما سخن گفت.

امر به معروف و نهی از منکر از ابتدایی ترین وظایف مسلمانان است