رسانه‌هاى سعودى: ایران به خاطر رفتار هوادارانش مجازات شد

امام جمعه شیراز: کنار آمدن با آمریکا و انگلیس گناهی بدتر از شرب خمر، بی‌عفتی و قمار است
رسانه‌های سعودی معتقدند سهمیه لیگ قهرمانان ایران به خاطر هواداران ایرانی کم شده است.

امام جمعه شیراز: کنار آمدن با آمریکا و انگلیس گناهی بدتر از شرب خمر، بی‌عفتی و قمار است