دانشگاه علوم پزشکی مازندران برترین دانشگاه کشور در نخستین همایش داروسازی بیمارستانی در ۴ حوزه

افتتاح مرکزتلفن شهرک کیامهربابل
دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه نخست دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور و عنوان برترین دانشگاه علوم پزشکی کشور در نخستین همایش داروسازی بیمارستانی در ۴ حوزه را کسب کرد .

افتتاح مرکزتلفن شهرک کیامهربابل