اولین برج موزه کشوردربابل

افتتاح استادیوم 15 هزارنفری بیرجندی اهمیت زیادی دارد
برج دیده‌بانی بابل یکی از المان‌های شاخص شهرستان بابل در استان مازندران محسوب می‌شود .

افتتاح استادیوم 15 هزارنفری بیرجندی اهمیت زیادی دارد