مجتهدزاده: هدف از سفر نخست وزیر انگلیس تجدید تحکیم پیمان این کشورها با غرب بود

اصغر فرهادی برای سومین بار نامزد گلدن‌گلوب شد
یک کارشناس مسائل بریتانیا معتقد است، انگلیس با ایالات متحده آمریکا در راستای ایران هراسی و تحریک اعراب یکپارجه و همدست هستند از یکدیگر جدا نیستند.

اصغر فرهادی برای سومین بار نامزد گلدن‌گلوب شد