اصفهان متفاوت/پا برکاب بهار در شهر دوچرخه ها

استقبال گرم هواداران سپاهان از جانشین کروات ویسی
نوروز امسال اصفهان متفاوت تر از هر سال به استقبال مهمانان نورزی رفت و پا برکاب بهار شهر دوچرخه ها رنگ و بوی دیگر بر خود گرفت.

استقبال گرم هواداران سپاهان از جانشین کروات ویسی