رئیس قوه‌قضاییه: هر آدم خوبی لزوماً برای ریاست‌جمهوری مناسب نیست

اردوغان: به نوادگان نازی‌ها پاسخ مناسب بدهید!
رئیس قوه قضاییه بر لزوم رعایت اخلاق به عنوان یک اصل اساسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی از سوی نامزدها و هواداران آنان تاکید کرد.

اردوغان: به نوادگان نازی‌ها پاسخ مناسب بدهید!