فریمان: ترامپ سه هدف گام به گام را تعقیب می‌کند

اجرای ۳ نمایش تازه در تئاتر شهر
یک کارشناس مسائل آمریکا معتقد است آمریکا به دنبال تغییر نظام سیاسی ایران است.

اجرای ۳ نمایش تازه در تئاتر شهر