انفجار سفینه بدون سرنشین روسیه در مسیر ایستگاه فضایی

ابوطالبی، بهترین روش مقابله با نقض برجام از سوی آمریکا را تبیین کرد
یک سفینه باری بدون سرنشین روسیه دقایقی پس از پرتاب به سوی ایستگاه فضایی بین المللی سقوط کرده است.

ابوطالبی، بهترین روش مقابله با نقض برجام از سوی آمریکا را تبیین کرد