تصاویر | خسارت بارش باران به منازل مردم آبدانان | خانه پر از آب

آیا «سلام بمبئی» رکورد فروش «فروشنده» در روز اول اکران را شکست؟
شهرستان آبدانان در ۲۴ ساعته گذشته با ۱۰۲ میلیمتر بیشترین بارش در سطح استان ایلام را به خود اختصاص داده است.

آیا «سلام بمبئی» رکورد فروش «فروشنده» در روز اول اکران را شکست؟