اضافه شدن ۱۹ دستگاه ایکس‌ری جدید کامیونی به ظرفیت گمرک کشور

آمادگی دمشق برای سفر کارشناسان به پایگاه الشعیرات
تا پایان امسال 19 دستگاه ایکس‌ری کامیونی علاوه بر 12 دستگاه فعلی به ظرفیت گمرک برای اسکن محموله‌های تجاری افزوده می‌شود .

آمادگی دمشق برای سفر کارشناسان به پایگاه الشعیرات