حفاظت از هویت تاریخی سلطانیه در گروه مشارکت همگانی

آشتی لیلا رجبی با کسی که باعث شد از تیم ملی خداحافظی کند
استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان سلطانیه، همت و مشارکت همگان را خواستار شد.

آشتی لیلا رجبی با کسی که باعث شد از تیم ملی خداحافظی کند