رونمایى از «چیزى به تابستان نمانده» با حضور سوسن شریعتى

آخرین خبر درخصوص هوشمندسازی درب خروج گمرکات
نخستین رمان بهاران بنى احمدى با عنوان «چیزى به تابستان نمانده»، سه شنبه ٢٣ آذر از ساعت ١٨ تا ٢٠ در شهرکتاب پاسداران رونمایى خواهد شد.

آخرین خبر درخصوص هوشمندسازی درب خروج گمرکات