فیلم | چقدر طول می‌کشد تا در تهران مردم به یکدیگر کمک کنند؟

ابزار جدیدی برای پوشش ریسک در بازار سرمایهچقدر طول می‌کشد تا در تهران مردم به یکدیگر کمک کنند؟ ویدئوی زیر