تصویری از سلطان فوتبال ایران پای دیگ نذری

علی پروین نذرش را ادا کرد.