چهارمین جلد «مقامات اولیاء» در بازار کتاب

سیدمجتبی حسینی در چهارمین جلد از مجموعه «مقامات اولیاء» شرحی درباره ماهیت زیارت جامعه کبیره و اثرات آن ارائه کرده است.