تصاویر | فصل برداشت نمک در قم

با گرم شدن هوا و خشک شدن آب در دریاچه «حوض‌سلطان» قم بلورهای نمک در کف دریاچه بوجود می‌آیند و زمان برداشت نمک آغاز می‌شود.