در شباهت «لیونل مسی» و «مسعود کیمیایی»

سید عبدالجواد موسوی در فرهنگستان فوتبال نوشت: