تصاویر | ساختمانی که هنگام باران موسیقی می‌نوازد

سیستم آبرسانی دقیق طراحی شده یک ساختمان در شهر درسدن آلمان به گونه‌ای است که هنگام بارش باران از این ساختمان صدای موسیقی خاصی شنیده می‌شود.