خشم یک روزنامه اصلاح طلب از ترکیب کابینه دوازدهم/ما سهم خواهی می کنیم اما اسم کارمان سهم خواهی نیست!

روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد که در روزهای اخیر،پرچم سهم خواهی از روحانی را در دست گرفته و باحمله به ترکیب احتمالی دولت، تا مرز توهین نیز پیش رفته است در شماره امروز خود نیز به رئیس جمهور حمله کرد.