کارگر ناراضی،برای انتقام از صاحبکارش،کارگاه را به آتش کشید/2میلیارد تومان خسارت

ایران نوشت:کارگری که در یک کارگاه تولید پوشاک در کهریزک از صاحبکارش ناراضی بود این کارگاه را به آتش کشید .