تهیه لایحه معافیت مالیاتی برای طرحهای مدیریت پسماند در سازمان محیط زیست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در این جلسه یاد آور شد: معتقدیم که فعالیت های مرتبط با مدیریت پسماند باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشد و در همین راستا دولت ورود کرده و لایحه ای با همراهی وزارت کشور در دست تهیه است.