توصیه توئیتری اسحاق جهانگیری به مدیران ناتوان و ناکارآمد

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه منافع کشور نباید به خاطر منافع مدیران آسیب ببیند، گفت: مدیرانی که توانایی ندارند به نفع مدیران کارآمد کناره گیری کنند.