تولید اسپری تسریع کننده انعقاد خون توسط محقق ایرانی

یک محقق ایرانی موفق به تولید نمونه آزمایشگاهی اسپری و تسریع کننده انعقاد خون شده است.