نوشته خواندنی علی ربیعی و عکس یادگاری اش با بانوی سالخورده در روز انتخابات

روزنامه شهروند متن زیر را که علی ربیعی وزیر تعاون و رفاه نوشته است،منتشر کرد.