تصاویر | اساتید استتار را پیدا کنید!

استتار؛ توانایی خاص موجودات زنده برای مخفی شدن در محیط اطراف و در امان ماندن از خطرات است.