ارسال بنزین به انبار باروت خاورمیانه

منابع نظامی و دیپلماتیک مقیم واشنگتن می گویند مطمئن هستند در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما بحث برای خرید سلاح توسط سعودی ها در این حجم مطرح نبوده و اکنون مشخص نیست کاخ سفید و مقامات وزارت دفاع، طی این مدت کم اززمان استقرار شان در واشتگتن، از چه مکانیزمی برای به نهایی رساندن این توافق غیر متعارف استفاده کرده اند!؟.