اگرکاندیدای مجلس،پول پخش کندشورای نگهبان،انتخابات راباطل می کند؛چرادر ریاست جمهوری چنین نمی کند؟

مصطفی محقق داماد، رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور در یادداشتی در روزنامه اطلاعات در باره وعده های انتخاباتی کاندیداها نوشت:شخصی که وعده‌ای می‌دهد که تحقق آن هزینه‌بردار است، آیا می‌داند که در کشوری زندگی می‌کند که نظام بودجه بندی دارد؟ بودجه‌ای که تمام فصول و بندهایش توسط نمایندگان مردم در مجلس تصویب شده و اندکی جابجا کردن تخلف و گاهی جرم محسوب می‌‌شود و واجد عنوان کیفری است؟ ‏