25 سال زندان مجازات ربایندگان مرد ثروتمند

ایران نوشت:مرد کینه‌توز که به خاطراختلاف برسر خرید ملک چند میلیاردی در شمال تهران، پیرمردی را با همدستی دو کارگر افغان ربوده بود، صبح دیروز با حکم قضات شعبه ششم دادگاه کیفری تهران به زندان محکوم شد. ب