کشف دو قبضه اسلحه قاچاق توسط محیط بانان طارم

محیط بانان شهرستان طارم دو قبضه اسلحه قاچاق را از درون رودخانه قزل اوزن بیرون کشیدند.