استانداران اسبق لرستان به خرم آباد آمدند / صابری و دهمرده نیامدند

جمعی از استانداران اسبق لرستان و کشور امروز وارد خرم آباد شدند