سارق مسلح صرافی خیابان فردوسی:ثراربود27 اسفند با نامزدم کنار سفره عقد بنشینم

ایران نوشت:سارقانی که در جریان سرقت مسلحانه به یکی از صرافی‌های خیابان فردوسی تهران دستبرد زده بودند دیروز به بازسازی صحنه سرقت پرداختند.