حباب بورس آمریکا تخلیه می‌شود؟

موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در تحلیلی از تغییرشاخص بورس آمریکا نوشت:مطالعات و شاخصهاى متعدد نشان می دهد که در شاخص بورس امریکا حباب وجود دارد و اندازه این حباب هم قابل توجه است .