دلواپس جنجالی: خوب کردم، بازم میگم!

زور شهر به “زروم”نرسید
هر جا به میان، پای منافع باشد/ دست از همه چیز یکسره می شویم/ تحریم چقدر لفظ پر معنایی است/ این است که من عاشق تنباکویم…

زور شهر به “زروم”نرسید