تلاش برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و دینی با ایتالیا

گزارش سفر رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیئت دینی و فرهنگی ایران به ایتالیا به اهتمام دکتر حسین دیوسالار، مدیر کل ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی