استاندار البرز: باید روحیه امید به جامعه و افکار عمومی منتقل شود

تمامی مطالبات مردم به حق و قابل پیگیری است و ما به تمامی جوانب توجه داریم به طور مثال در حفظ و حراست از باغ سیب مهرشهر مذاکرات بسیاری با دولت صورت گرفت و بیش از هر موضوعی بر آن پافشاری داشتیم که خوشبختانه بودجه ای نیز برای حفظ آن در این سفر اختصاص داده شد.