تصویری از گولیت،برادران کومن و رایکارد؛هلند وقتی هلند بود!

ستاره‌های فوتبال هلند در یک قاب.ستاره‌هایی که خیلی‌ها به خصوص نسل جوان آنها را به یاد ندارند.

دانلود بیتالک