بررسی فعالیت های عرصه خدمت رسانی در مدیریت های توزیع برق گرمسار و آرادان

2 هزار قلم شی تاریخی از موزه ملی به استان سمنان منتقل شد
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان در بازدید یک روزه از منطقه غرب استان ، از مدیریت های توزیع برق در شهرستان های گرمسار و آرادان بازدید نمود

2 هزار قلم شی تاریخی از موزه ملی به استان سمنان منتقل شد