صادرات ۹ هزار تنی سیر طارم

1200 مدل بیماری در فضای مجازی شناسایی شده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در سال زراعی گذشته بیش از ۹ هزار تن سیر از شهرستان طارم صادر شد.

1200 مدل بیماری در فضای مجازی شناسایی شده است