عملکرد درخشان اردبیلی‌ها در حفظ و حراست از میراث مشترک دو ملت ایران و آذربایجان

به جای اسنپ، چه چیزی “نابود باید گردد”؟!
اردبیلی ها در حفظ و حراست از مهمترین میراث فرهنگی مشترک دو ملت ایران و آذربایجان عملکرد درخشانی داشته اند.

به جای اسنپ، چه چیزی “نابود باید گردد”؟!