ماجرای اسارت 14روزه درکمد دیواری

۴۵ قمارباز ﺩر شیراز ﺩستگیر شدند
«خبرجنوب» نوشت: چهارده روز در یک کمد دیواری حبس بود و آدم ربایان دست و پایش را بسته بودند و هیچ راه فراری نداشت. باورش نمی شد که طراح اصلی نقشه این آدم ربایی، همسرش بوده که با همدستی دو مرد، دست به ربودن او زده است. اما این زن چرا و با چه انگیزه ای نقشه ربودن شوهرش را کشید؟

۴۵ قمارباز ﺩر شیراز ﺩستگیر شدند